BORINA PUBLISHING

ОБЩИ УСЛОВИЯ

МАГАЗИН

ОБЩИ УСЛОВИЯЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.borina.bg / www.борина.бг

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате сайтът www.borina.bg / www.борина.бг. Ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте www.borina.bg / www.борина.бг!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Издателска къща Борина ООД (наричана по-долу www.borina.bg / www.борина.бг) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.borina.bg / www.борина.бг и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Издателска къща Борина ООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.borina.bg / www.борина.бг (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Издателска къща Борина ООД е фирма, регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: 1164 София, ул. Якубица 7Б,; Булстат: BG202875928, МОЛ Антоний Ханджийски.

 1. Условия за ползване на Сайта borina.bgwww.борина.бг

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА и това, че www.borina.bg / www.борина.бг не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.borina.bg / www.борина.бг само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 1. Задължения на Потребителя при регистриране

Предвид ползването на Сайта на www.borina.bg / www.борина.бг, Потребителят се съгласява:

2.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

2.2. да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.borina.bg / www.борина.бг има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.borina.bg / www.борина.бг уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 1. Защита на личните данни.

Kонфиденциална политика на www.borina.bg / www.борина.бг

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.borina.bg / www.борина.бг при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.borina.bg / www.борина.бг по електронен път при доставка на поръчани стоки/книги или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.borina.bg / www.борина.бг .

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.borina.bg / www.борина.бг за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на Издателска къща Борина ООД.

www.borina.bg / www.борина.бг изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 1. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.borina.bg / www.борина.бг, след като извърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.borina.bg / www.борина.бг за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване/забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.borina.bg / www.борина.бг автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

www.borina.bg / www.борина.бг не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 1. Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, текст или всякакви други материали (наречени общо по-нататък „Съдържание“), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.borina.bg / www.борина.бг няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.borina.bg / www.борина.бг, за да:

5.1. формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически, религиозни или други причини;

5.2. създава рекламно съдържание на стоки/книги и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

5.3. причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

5.4. се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.borina.bg / www.борина.бг, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

5.5. фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

5.6. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

5.7. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост („Права“) на която и да е страна;

5.8. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;

5.9. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

5.10. да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

5.11. да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със Сайта;

5.12. да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

5.13. да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

5.14. да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.

www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях

www.borina.bg / www.борина.бг дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.borina.bg / www.борина.бг или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.borina.bg / www.борина.бг и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стоки/книги, представляващи обект на авторски и/или патентни права www.borina.bg / www.борина.бг не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/ дистрибутора на стоките/книгите.

Всички предлагани от www.borina.bg / www.борина.бг стоки/книги и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид.

 1. Препратки от и към borina.bgwww.борина.бг

Собствениците на сайтове и страници извън www.borina.bg / www.борина.бг имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.borina.bg / www.борина.бг при следните условия:

7.1. препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

7.2. не трябва да отваря страницата от www.borina.bg / www.борина.бг в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.borina.bg / www.борина.бг;

7.3. не трябва да посочва явно или неявно, че www.borina.bg / www.борина.бг препоръчва него и/или продуктите му;

7.4. не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите/книгите и/или услугите на www.borina.bg / www.борина.бг;

Със създаването на препратка към www.borina.bg / www.борина.бг собственикът на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на www.borina.bg / www.борина.бг;

Собствениците на сайтове и страници извън www.borina.bg / www.борина.бг нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Сайта на www.borina.bg / www.борина.бг към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.borina.bg / www.борина.бг и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

www.borina.bg / www.борина.бг не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.borina.bg / www.борина.бг по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на Потребителя.

 1. Представяни стоки/книги и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока/книга представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката/книгата и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупка на продукта/книгата. www.borina.bg / www.борина.бг не носи отговорност за неточности в описанието на стоката/книгата не касаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Всички посочени на сайта цени са в Лева/Евро с включен ДДС. В случай, че книгата има няколко версии/издания, на страницата й са посочени цените за всяка от версиите/изданията.

www.borina.bg / www.борина.бг има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.borina.bg / www.борина.бг не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки/книги, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 1. Закупуване на стоки/книги и/или услуги, представени във borina.bgwww.борина.бг

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки/книги и услуги представяни от www.borina.bg / www.борина.бг. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките/книгите и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки/книги и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с www.borina.bg / www.борина.бг, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:

а) за потребители пазаруващи за пръв път – при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;

б) за потребители пазаруващи повече от веднъж – при направата на поръчка;

www.borina.bg / www.борина.бг има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.borina.bg / www.борина.бг има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 • Доставка на закупени стоки/книги

Доставката на поръчаните стоки/книги се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.
www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни за територията на България, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни съобразно стандартите на куриерските и пощенските служби обслужващи съответните държави, за които е предназначена пратката.

www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ  доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да не достави даден продукт поради изчерпано количество. За това клиентът ще бъде уведомен по телефон или e-mail.

 • Плащане на закупени стоки/книги и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки/книги и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.borina.bg / www.борина.бг или на неговия представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки/книги www.borina.bg / www.борина.бг се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки/книги или услуги www.borina.bg / www.борина.бг автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки/книги или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на www.borina.bg / www.борина.бг и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки/книги и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки/книги www.borina.bg / www.борина.бг се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки/книги или услуги www.borina.bg / www.борина.бг автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки/книги или услуги.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката/книгата със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката/книгата, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

 • Отказ от закупена стока/книга

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки/книги в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока/книга е в перфектен търговски вид. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката/книгата са за сметка на Потребителя.

При констатация на дефектна стока/книга до 24 ч. от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката/книгата транспортните и други разходи по получаване и връщането й са за сметка на www.borina.bg / www.борина.бг.

 • Други

www.borina.bg / www.борина.бг има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

www.borina.bg / www.борина.бг си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.borina.bg / www.борина.бг е свързан с тази мрежа, www.borina.bg / www.борина.бг не гарантира, че потокът информация към и от www.borina.bg / www.борина.бг няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

www.borina.bg / www.борина.бг управлява този Сайт от офиса си в София, България. www.borina.bg / www.борина.бг не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www.borina.bg / www.борина.бг не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на www.borina.bg / www.борина.бг потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.borina.bg / www.борина.бг.  С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.borina.bg; борина.бг (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на www.borina.bg / www.борина.бг са следните:

България, 1164 София, ул. Якубица 7Б; тел. +359 888 235 231

Всички въведени данни са конфиденциални и служат само за получаване на закупени стоки/книги и издаване на документи. Те не се преотстъпват на трети лица по никакъв повод.

Използваните във www.borina.bg / www.борина.бг – Интернет книжарница текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация представена в този сайт без изричното писмено съгласие на www.borina.bg / www.борина.бг се преследва по „Закона за авторското право и сродните му права“, както и по „Закона за защита на конкуренцията“.